JEDZ w usługach społecznych

26 wrzesień 2018
JEDZ w usługach społecznych

Postępowanie powyżej progów o udzielenie zamówienia na usługi społeczne. Czy Zamawiający mają obowiązek żądania do oferty oświadczenia JEDZ?

W ustawie Prawo zamówień publicznych, w rozdziale dotyczącym usług społecznych, nie ma wprost odniesienia do stosowania art. 25a p.z.p.

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z 5.01.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3, s. 16) państwa członkowskie mogą uregulować lub pozostawić do decyzji Zamawiających kwestię, czy należy stosować JEDZ również w ramach postępowań w odniesieniu do udzielania zamówień na usługi społeczne. Skoro więc polski ustawodawca w art. 138m p.z.p. nie odsyła do art. 25a p.z.p., który wprowadza obowiązek żądania JEDZ w postępowaniach powyżej progów unijnych, to w postępowaniach na usługi społeczne JEDZ nie ma zastosowania. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby w konkretnym postępowaniu Zamawiający wykorzystał standardowy formularz JEDZ jako wzór oświadczenia, które składają Wykonawcy.

Decyzja w sprawie żądania JEDZ przy usługach społecznych należy zatem do Zamawiającego. Obowiązku żądania JEDZ nie ma.

Zobacz inne artykuły
Jak się ma procedura odwrócona do grupy kapitałowej?
Od samego początku nowelizacji z 2016 roku Zamawiający zastanawiali się co począć, aby ominąć wymóg żądania oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej...
Procedura odwrócona czy „zwykła”? Którą wybrać?
Procedura odwrócona – wprowadzona słynną nowelizacją z 2016 roku i opisana jednym zdaniem w art. 24aa Pzp stanowi temat do gorących dyskusji wśród Zamawiających. Czym jest...
Cena wyrażona liczbą i słownie nie zgadza się. Odrzucić ofertę czy poprawić?
Zamawiający powszechnie wymagają, aby cena oferty została zapisana za pomocą cyfr oraz słownie. Co zrobić w sytuacji rozbieżności tych dwóch zapisów? Potraktować ten przypadek...