Obsługa Zamawiającego

Przygotowanie i kompleksowe prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi, roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w szczególności:

  • przygotowanie postępowania (m.in. pomoc w wyborze odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia, sporządzeniu opisu przedmiotu zamówienia, określeniu warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert);
  • sporządzanie dokumentacji postępowania  (m.in. SIWZ, zapytania ofertowe, projekty umów, ogłoszenia o zamówieniu);
  • prowadzenie postępowania przetargowego (m.in. odpowiedzi na zapytania i wnioski, zmiany SIWZ, zmiany ogłoszenia o zamówieniu);
  • badanie i ocena ofert;
  • przygotowywanie dokumentacji kończącej postępowanie (protokół zp, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia);
  • opiniowanie i sprawdzanie dokumentacji przetargowej pod kątem zgodności z ustawą prawo zamówień publicznych i aktami wykonawczymi;
  • udział w pracach komisji przetargowej;
  • kompleksowa obsługa Zamawiającego (outsourcing).

Przeprowadzamy procedury dotyczące zamówień publicznych od początku do efektu końcowego, którym jest dla nas nie moment podpisania umowy, lecz moment otrzymania przez Zamawiającego należycie wykonanej usługi, wykonania roboty budowlanej lub dobrej jakości dostawy. Masz jakiekolwiek wątpliwości – skontaktuj się z nami. Chętnie spotkamy się celem omówienia dostępnych rozwiązań. Zapraszamy do współpracy!


 

Zobacz nasze inne usługi
Pomoc i doradztwo zmierzające do pozyskania zamówienia publicznego, w szczególności: monitorowanie postępowań przetargowych (wyszukiwanie ogłoszeń przetargowych); pomoc i doradztwo w...
Doradztwo w zakresie zachowania zasady konkurencyjności w wydatkowaniu środków publicznych, w szczególności: ustalanie obowiązku zachowania zasady konkurencyjności; przeprowadzenie...